Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ  PORADENSKÉ  PRACOVIŠTĚ

 Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slouží žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým poradenských pracovníků na naší škole je tvořen výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními. Chceme také přispět ke kvalitní spolupráci mezi školou a rodiči - zákonnými zástupci žáků.

Cíle Školního poradenského pracoviště:

·         kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání

·         průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky

·         omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem

·         prevence sociálně-patologických jevů (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání)

·         včasné odhalování problémových projevů chování ve školách

·         poskytování služeb kariérového poradenství

·         přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům

·         spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 Členky Školního poradenského pracoviště:

Mgr. Hana Lužná – výchovný poradce pro kariérní poradenství

Mgr. Markéta Talandová – výchovný poradce, školní metodik prevence

    Konzultační hodiny: pondělí 13:30-14:30 h, pátek 8:45-9:40 h

Mgr. Pavla Koukalová – školní speciální pedagog

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti :

1.Výchova a vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení, práce se žáky ohroženými školním neúspěchem

 ° aktualizace a doplnění databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 ° příprava podkladů pro vytvoření plánu pedagogické podpory a pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů v souladu s platnou legislativou – založení spisů a vedení dokumentace

° spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP

° koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci

° zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců i jejich vyučujících

° aktualizace informační nástěnky

 2. Problémy se školní docházkou – přílišná absence

° prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu : evidence neomluvených hodin, účast na jednání třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání

° v případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s vysokou absencí

° koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů

 3. Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami

° příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP

° průběžné doplňování databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

° zajištění spolupráce s PPP, ve kterých jsou žáci evidováni

 4. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

° sledování a předávání nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

° konzultace s vyučujícími ohledně jednotlivých žáků se SVP

 5. Kariérní poradenství – profesní orientace studentů

° aktualizace informační nástěnky a shromažďování informací o možnostech dalšího vzdělávání, konzultace s rodiči o volbě povolání

° Burza středních škol, nabídka víceletých gymnázií, besedy s tématikou: „Kam po základní škole?“, dotazník o vhodném výběru střední školy

 6. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

° aktivity plánované v oblasti prevence jsou popsány v Minimální preventivní strategii školy. Jejím  cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat k toleranci, příznivému klima ve třídách, zabývat se problematikou životního stylu , xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

 Součástí plánu Školního poradenského pracoviště jsou plány výchovného poradce, metodika prevence.